Các loại Axit và bazo mạnh

Đối với phân tích TraceSELECT đòi hỏi khắt khe nhất ở các mức độ phần tỷ (ppb) và phần nghìn tỷ (ppt)
Các trace có tạp chất kim loại điển hình dưới 0,1 μg / kg (<0,1 ppb), và trong một số trường hợp thậm chí còn thấp như các phần trên mỗi phần nghìn tỷ (ppq). Để duy trì độ tinh khiết cao, sản phẩm TraceSELECT TM Ultra được cung cấp trong chai.
Các loại Axit và bazo mạnh
07692
Acetic acid
 
 TraceSELECT ™ Ultra, để phân tích ultratrace​, ≥99.0%
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
07692-1L 1L Chai nhựa Liên hệ
07692-250ML 250ML Chai nhựa Liên hệ
07692-500ML 500ML Chai nhựa Liên hệ
96208
Hydrochloric acid
 
 TraceSELECT ™ Ultra, để phân tích ultratrace, 30-35%
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
96208-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
96208-250ML 250ML Chai thủy tinh Liên hệ
96208-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
02650
Nitric acid
 
 TraceSELECT ™ Ultra, để phân tích ultratrace, 67-69%
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
02650-500ML 500ML Chai nhựa Liên hệ
02650-250ML 250ML Chai nhựa Liên hệ
02650-1L 1L Chai nhựa Liên hệ
02650-2L 2L Chai nhựa Liên hệ
12415
Perchloric acid
 
 TraceSELECT ™ Ultra, để phân tích ultratrace, 67-72%
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
12415-1L 1L Chai nhựa Liên hệ
12415-250ML 250ML Chai nhựa Liên hệ
12415-500ML 500ML Chai nhựa Liên hệ
64957
Phosphoric acid
 
 TraceSELECT ™ Ultra, để phân tích ultratrace, ≥85%
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
64957-1L 1L Chai nhựa Liên hệ
77239
Sulfuric acid
 
 TraceSELECT ™ Ultra, để phân tích ultratrace, ≥95%
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
77239-1L 1L Chai nhựa Liên hệ
77239-250ML 250ML Chai nhựa Liên hệ
77239-250ML 250ML Chai nhựa Liên hệ
221872
Potassium fluoride dihydrate
 
 Reagent Grade, 98%
221872
Potassium fluoride dihydrate
 
 Reagent Grade, 98%