Nước chuẩn độ

Nước chuẩn độ
34696
HYDRANAL™ - Standard sodium tartrate dihydrate
 
 Chất chuẩn cho chuẩn độ Karl Fischer (hàm lượng nước ~ 15,66%, giá trị chính xác trên báo cáo phân tích)​
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34696-25G 25G Chai thủy tinh Liên hệ
34696-6X25G 6X25G Chai thủy tinh Liên hệ
34849
HYDRANAL™ - Water Standard 10.0
 
 Chất chuẩn cho chuẩn độ Karl Fischer (hàm lượng nước 10 mg/g = 1,0%, giá trị chính xác trên báo cáo phân tích), Hộp chứa 10 ống thủy tinh 4 mL
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34849-80ML 80ML Ống thuốc tiêm Liên hệ
34849-6X80ML 6X80ML Ống thuốc tiêm Liên hệ
34828
HYDRANAL™ - Water Standard 1.0
 
 Chất chuẩn cho chuẩn độ Karl Fischer (hàm lượng nước 1 mg/g = 0,1%, giá trị chính xác trên báo cáo phân tích), được xác minh với NIST SRM 2890 & NMIJ CRM 4222, Hộp chứa 10 ống thủy tinh 4 mL
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34828-40ML 40ML Ống thuốc tiêm Liên hệ
34828-6X40ML 6X40ML Ống thuốc tiêm Liên hệ
34847
HYDRANAL™ - Water Standard 0.1
 
 Chất chuẩn cho chuẩn độ Karl Fischer (hàm lượng nước 0,1 mg / g = 0,01%, giá trị chính xác trên báo cáo phân tích), được xác minh với NIST SRM 2890 & NMIJ CRM 4222, Hộp chứa 10 ống thủy tinh ...
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34847-40ML 40ML Ống thuốc tiêm Liên hệ
34847-6X40ML 6X40ML Ống thuốc tiêm Liên hệ
34446
HYDRANAL™ - Water Standard 0.1 PC
 
 Chất chuẩn cho chuẩn độ Karl Fischer (hàm lượng nước 0,1 mg / g = 0,01%, giá trị chính xác trên báo cáo phân tích), được xác minh với NIST SRM 2890 & NMIJ CRM 4222, Hộp chứa 10 ống thủy tinh ...
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34446-40ML 40ML Ống thuốc tiêm Liên hệ
34694
HYDRANAL™ - Water Standard Oil
 
 Chất chuẩn dựa trên dầu cho chuẩn độ Karl Fischer (hàm lượng nước xấp xỉ 10 ppm, giá trị chính xác trên báo cáo phân tích), Hộp chứa 10 ống thủy tinh 8 mL
34693
HYDRANAL™ - Water Standard KF-Oven, 140-160°C
 
 Chất chuẩn kiểm tra lò Karl Fischer (hàm lượng nước ~ 5,0%, giá trị chính xác trên báo cáo phân tích)​
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34693-10G 10G Chai thủy tinh Liên hệ
34748
HYDRANAL™ - Water Standard KF-Oven 220-230°C
 
 Chất chuẩn kiểm tra lò Karl Fischer (hàm lượng nước ~ 5,55%, giá trị chính xác trên báo cáo phân tích)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34748-10G 10G Chai thủy tinh Liên hệ
34748-6X10G 6X10G Chai thủy tinh Liên hệ