Chuẩn độ thể tích Karl Fisher

Chuẩn độ thể tích Karl Fisher
34827
Hóa chất HYDRANAL™ - Composite 1
 
 Chất chuẩn độ cho chuẩn độ Karl Fischer  (không chứa methanol)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34827-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34827-1L 1000ML Chai thủy tinh Liên hệ
34827-6X500ML 6X500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34827-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
34806
HYDRANAL™ - Composite 2
 
 Chất chuẩn độ cho chuẩn độ Karl Fischer (không chứa methanol)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34806-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34806-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34806-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34806-6X500ML 6X500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34806-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
34806-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34805
HYDRANAL™ - Composite 5
 
 Chất chuẩn độ cho chuẩn độ Karl Fischer  (không chứa methanol)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34805-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34805-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34805-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34805-6X500ML 6X500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34805-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
34805-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34816
HYDRANAL™ - Composite 5 K
 
 Chất chuẩn độ cho chuẩn độ Karl Fischer  (không chứa methanol)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34816-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34816-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34816-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34816-6X500ML 6X500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34816-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
34816-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34741
HYDRANAL™ - Methanol dry
 
 Chất chuẩn độ cho chuẩn độ Karl Fischer một thành phần thể tích
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34741-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34741-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34741-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
34741-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
37817
HYDRANAL™ - Methanol Rapid
 
 Chất chuẩn độ cho chuẩn độ Karl Fischer  thành phần tăng tốc
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
37817-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
37817-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
37817-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
37817-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34734
HYDRANAL™ - CompoSolver E
 
 Chất chuẩn độ cho chuẩn độ Karl Fischer một thành phần thể tích
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34734-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34734-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34734-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
34734-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34697
HYDRANAL™ - Solver (Crude) Oil
 
 Chất chuẩn độ cho Karl Fischer một thành phần và hai thành phần trong dầu (chloroform-methanol-xylene-based)​
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34697-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34697-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34697-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
34697-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
37855
HYDRANAL™ - LipoSolver CM
 
 Chất chuẩn độ cho chuẩn độ Karl Fischer  một thành phần thể tích trong các chất không phân cực, chất béo và dầu (dựa trên chloroform-metano)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
37855-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
37855-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
37856
HYDRANAL™ - LipoSolver MH
 
 Chất chuẩn độ cho chuẩn độ Karl Fischer  một thành phần thể tích trong các chất không phân cực, chất béo và dầu (methanol-hexanol-based)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
37856-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
37856-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
34698
HYDRANAL™ - Medium K
 
 Chất chuẩn độ cho chuẩn độ Karl Fischer  một thành phần thể tích trong aldehyde và xeton (không chứa methanol)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34698-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34698-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
34738
HYDRANAL™ - KetoSolver
 
 Chất chuẩn độ cho chuẩn độ Karl Fischer  một thành phần thể tích trong aldehyde và xeton (không chứa methanol)​
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34738-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34738-6X500ML 6X500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34738-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34738-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
34817
HYDRANAL™ - Working Medium K
 
 Chất chuẩn độ cho chuẩn độ Karl Fischer  một thành phần thể tích trong aldehyde và xeton (không chứa methanol)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34817-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34817-4X1L 4X1L Chai thủy tinh Liên hệ
36115
Karl Fischer Reagent
 
 Chất chuẩn độ phép chuẩn độ Karl Fischer một thành phần dựa trên pyridin
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
36115-6X1L 6X1L Chai polycoated Liên hệ
36115-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34811
HYDRANAL™ - Titrant 2
 
 Chất chuẩn độ cho chuẩn độ Karl Fischer  hai thành phần thể tích (dựa trên methanol)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34811-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34811-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34811-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34811-6X500ML 6X500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34811-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
34811-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34801
HYDRANAL™ - Titrant 5
 
 Chất chuẩn độ cho chuẩn độ Karl Fischer  hai thành phần thể tích (dựa trên methanol)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34801-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34801-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34801-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34801-6X500ML 6X500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34801-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
34801-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34800
HYDRANAL™ - Solvent
 
 Chất chuẩn độ cho chuẩn độ Karl Fischer  hai thành phần thể tích (dựa trên methanol)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34800-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34800-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34800-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
34800-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34723
HYDRANAL™ - Titrant 2 E
 
 Chất chuẩn độ cho chuẩn độ Karl Fischer hai thành phần thể tích (dựa trên ethanol)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34723-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34723-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
34732
HYDRANAL™ - Titrant 5 E
 
 Chất chuẩn độ cho chuẩn độ Karl Fischer  hai thành phần (ethanol-based)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34732-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34732-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34732-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34732-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34732-100ML 100ML Chai thủy tinh Liên hệ
34732-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
34730
HYDRANAL™ - Solvent E
 
 Chất chuẩn độ cho chuẩn độ Karl Fischer hai thành phần (dựa trên ethanol)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34730-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34730-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34730-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34730-6X500ML 6X500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34730-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
34730-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34812
HYDRANAL™ - Solvent CM
 
 Chất chuẩn độ cho chuẩn độ Karl Fischer  một thành phần thể tích trong các chất không phân cực, chất béo và dầu (chloroform-methanol-based)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34812-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34812-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34812-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
34812-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34749
HYDRANAL™ - Solvent Oil
 
 Chất chuẩn độ cho chuẩn độ Karl Fischer  một thành phần thể tích trong các chất không phân cực, chất béo và dầu (methanol-hexanol-based )